Alex Cameron, Lille Vega
Foto: Thomas Rasmussen

Alex Cameron, Lille Vega, 270318