Stine Bramsen, Godset
Foto: Lasse Lagoni

Stine Bramsen, Godset, 211114