Iron Maiden, Royal Arena
Foto: Lasse Lagoni

Iron Maiden, Royal Arena, 050618